تبلیغات
بهداشت تخصصی و سلامت

بهداشت تخصصی و سلامت
بهداشت،درمان،سلامتی 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
در مورد کدام مشکل بهداشت میخواهید اطلاعات داشته باشید (در صورتیکه پاسخ سایر است در بخش تماس با ما پیام خود را بگذارید)آشنایی با تقلبات مواد غذایی و راه ھای تشخیص آن

مقدمه:
موضوع تقلب پر سابقه و تاریخی است. در دوران قدیم تقلب عمدتا در زمینه ھای
صورت می گرفت که تاثیر مستقیم بر زندگی و بھداشت مردم نمی گذاشت و علت آن
علاوه بر تاثیر اخلاق و بیداری وجدان عمومی از کوچک بودن محیط ھای زندگی و
محلی بودن واحدھای خرید و فروش و تولید ، مایه می گرفت، اما با گسترش
شھرنشینی و بزرگ شدن مراکز تولید و فروش و علل مختلف اخلاقی شرایط زندگی
اجتماعی و انواع تقلب در رشته ھای مختلف تولید و توزیع مواد غذایی نیز گسترش
یافت. امروزه این پدیده زشت فرھنگی به طور گسترده در جوامع مختلف توسط افراد
سودجو به طور حساب شده و عمومی در مواد غذایی اعمال می شود، که فقط
کشورھایی که استاندارد مناسب برای متخصصان کمی و کیفی مواد غذایی و قوانین
و مقررات سختی برای مبارزه با متخلفین وضع کرده اند و با قدرت، آن ھا را اعمال می
کنند، از این گرفتاری ھا تا حدی در امان ھستند.

مبارزه با تقلب از سه نظر اھمیت دارد:
١.از نظر بھداشتی: به خاطر موادی که به مواد غذایی اضافه نشده و برای سلامتی
مضر و خطرناک است.
٢.از نظر اقتصادی: پولی که جھت خرید پرداخت می شود، بیش از ارزش ماده
خریداری شده است و اگر محصول با رقابت سایر تولید کنندگان مواجه شود از دور
رقابت خارج می شود.
3. از نظر اجتماعی: اعتماد مصرف کنندگان نسبت به محصول از بین می رود و
ھمچنین اساس اجتماعی را بر تقلب و فساد پایه گذاری می کند.
به طور کلی تقلب در مواد غذایی ممکن است به صورت ھای زیر انجام شود.
١. تقلب به منظور افزایش وزن و حجم محصول مانند: افزودن آب به شیر و یا استفاده
از بسته بندی سنگین و یا عرضه مواد غذایی به میزان کمتر از آن چه که بر روی بسته
ھای آن ذکر شده است ( کم فروشی)، ریختن سنگریزه در حبوبات
٢. مخلوط کردن انواع مواد غذایی ارزان و گران ، با کیفیت بالا و کیفیت پایین و فروش
آن به عنوان جنس گران قیمت و با کیفیت بالا.
٣.عرضه و فروش جنسی به جای جنس دیگر
۴.فروش و عرضه جنس فاسد و آلوده به جای جنس سالم
۵.تقلب در علامت ھای تجاری و معروف و عرضه جنس نامرغوب با آن علامت ھا و نام
ھای تجاری
۶.استعمال رنگ ھا، اسانس ھا، مواد نگھدارنده و سایر ترکیبات افزودنی غیر مجاز و یا
استعمال بیش از حد مجاز برای جلوگیری از فساد و پوشاندن فساد و یا مخفی کردن
عیوب کالای نامرغوب.
٧. تھیه مواد غذایی کاملا تقلبی مانند تھیه آبلیمو از آب عصاره رنگی کاه و خودکاه و
اسید سیتریک ( جوھر لیمو)
٨.عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده برای یک محصول خاص.
انواع تقلبات :
تقسیم بندی تقلبات در مواد غذایی بر اساس میزان خطر آن برای مصرف کننده انجام
می شود و بر این اساس تقلبات به دو دسته تقلبات خطرناک و کم خطر تقسیم می
شود. به عنوان مثال: افزایش نشاسته به ماست که به منظور قوام بیشتر آن انجام
می شود یک تقلب است ولی خطری برای سلامت مصرف کننده نخواھد داشت در
صورتی که استفاده از یک رنگ سبز صنعتی برای زیبا ساختن محصولی مثل خیارشور
به طور مستقیم سلامت مصرف کننده را مورد خطر قرار می دھد.
برخی از معمول ترین تقلبات مواد غذایی:
١.چای:
چای از نقطه نظر مواد رنگ دھنده و طعم دھنده تقلبی ھمواره مورد استفاده
سودجویان قرار گرفته است. حتی تفاله ھای خشک شده چای از قھوه خانه و ...
جمع آوری شده و با رنگ و طعم مصنوعی و غیر مجاز تغییر و به نام چای مرغوب به
مصرف کننده بی اطلاع عرضه می شود. بھترین آزمون برای تشخیص چای تقلبی،
ریختن مقداری از آن در آب سرد است. چای طبیعی و مرغوب در آب سرد رنگ نداده و
طعم آب سرد را چندان تغییر نمی دھد.
٢.شیر و ماست:
رایج ترین تقلباتی که ممکن است در شیر صورت بگیرد شامل: افزودن آب، افزودن
محلول نشاسته، مخلوط کردن شیر خشک حل شده به شیر و اضافه کردن کردن
جوش شیرین و فرمل ( برای پنھان کردن فساد) می باشد. چون با اضافه نمودن آب
حالت و رنگ شیر چندان تغییری نمی کند، بنابراین برخی فروشندگان سودجو مقداری
آب به شیر اضافه می کنند و برای این که غلظت آن نیز در حد طبیعی باقی بماند
مقداری نشاسته نیز به آن اضافه نموده تا به سادگی قابل تشخیص نباشد. برای
مخفی ماندن فساد شیر برخی فروشندگان یا دامداران مقداری جوش شیرین به شیر
فاسد اضافه می کنند که موجب خنثی شدن اسیدھای حاصله از میکروب ھا می
شود و به این ترتیب شیر در اثر حرارت لخته و دلمه نمی شود و فساد آن مخفی می
ماند که تشخیص این تقلب نیاز به وسایل و امکانات آزمایشگاھی دارد، لیکن تشخیص
نشاسته در شیر آسان است به این صورت که شیر را کمی حرارت داده و به آن یک
قطره محلول یُد ( تنتورید) اضافه می کنیم، پیدا شدن رنگ آبی دلیل بر افزودن
نشاسته یا آرد به شیر می باشد. در مورد ماست، علاوه بر احتمال تقلب در شیر مورد
استفاده برای تولید کنندگان، امکان افزودن موادی برای افزایش قوام ماست وجود
دارد. یک ماده بسیار قدیمی، موثر و تقلبی، افزودن نشاسته برای افزایش قوام است
که با اضافه کردن یُد و با نشان دادن رنگ آبی می توان در برخی موارد این تقلب ھا را
مورد شناسایی قرار داد. در مواقعی که از نشاسته استفاده می شود ماست زودتر
ترش می شود که برای جلوگیری از این عمل به آن جوش شیرین اضافه می کنند، در
کاھش اسیدیته)، زمینه مناسبی برای رشد ) PH این حالت ماست به علت افزایش
میکروب ھای بیماری زا فراھم می آورد. گاھی اوقات ھم، چنانچه شایع است برای
نشان دادن چربی ماست ممکن است از انداختن یک دستمال کاغذی بر روی سطح
کاسه یا سطل ماست استفاده شود.
-مخلوط کردن شیر حیوانات مختلف :
شیر حیوانات مختلف در برخی از نقاط دنیا، دارای قیمت متفاوتی است. برای نمونه در
مملکت ما شیر گوسفند مطلوب تر از شیر گاو است و به ھمین جھت متقلبین
شیرگوسفند را با مقداری شیر بز یا گاو مخلوط می کنند و به فروش می رسانند.
عده ای از متقلبین ابتدا مقداری از چربی شیر را می گیرند. در این صورت وزن
مخصوص شیر افزایش می یابد. حال اگر مقداری آب افزوده شود، این دو تقلب
بااستفاده از وزن مخصوص شناخته نمی شود.
- افزودن کرومات و بی کرومات پتاسیم درشیر:
عده ای از دامداری ھا به جای جوش شیرین، مقداری کرومات و بیکرومات پتاسیم به
شیر فاسد و ترش شده اضافه می کنند تا از لخته شدن آن طی فرآیند حرارتی
جلوگیری شود.
٣. زردچوبه:
موادی نظیر آرد یا نان خشک، پوست پسته، گل افرا و زردچوبه را با یکدیگر مخلوط
کرده و به عنوان زردچوبه می فروشند.
۴. کشک:
یا به صورت خشک و یا به صورت مایع عرضه می شود. تقلبات اصلی کشک اضافه
کردن آرد به محصول می باشد که در چنین شرایطی کشک مایع تولید شده به اندازه
کافی اسیدی نیست، یکی از عوامل اصلی ایجاد خطر مسموسیت ھای کشنده
مانند بوتولیسم بر اثر مصرف این ماده غذایی به صورت سنتی و غیر پاستوریزه میباشد. ضمنا در مواردی برای تولید کشک تقلبی از آرد و نمک و روغن نباتی، گل سفید
و ... استفاده می کنند.
۵. نان:

نان سفید در پاره ای از مناطق دارای طرفداران بیشتری است. بنابراین عده ای از
فروشندگان ناآگاه مقداری زاج به آردھای تیره اضافه می کنند. در کشور ایران به دلیل
اعمال سیاست کمک بھا(سوبسید)از طرف دولت برای برخی از فرآورده ھای
غذایی(مثل نان) قیمت نان که غذای اصلی مردم را تشکیل می دھد پایین بوده و
کمتر کسی به فکر تقلب در این ماده ی غذایی می افتد. با این وجود گاھی افراد
سودجو و متقلب در این ماده ی غذایی ھم تقلب می کنند که در زیر به برخی از آنھا
اشاره می کنیم:
- اضافه کردن نشاسته به آرد:
عده ای از متقلبین، مقداری نشاسته ی سیب زمینی و برنج به نان اضافه می کنند و
در نتیجه خمیر آب بیشتری جذب می کند.
- اضافه کردن آردھای دیگر مانند آرد جو و ذرت به آرد گندم
- استفاده از آرد ھای کھنه:
در مورد آردھای کھنه که به علت فساد چربی، دارای اسیدیته ی بالایی ھستند،
متقلبین مقداری کربنات یا بیکربنات سدیم به آرد اضافه می کنند. این مواد اسیدھای
حاصل از فساد را خنثی کرده و عیب کھنگی و ماندگی آرد را می پوشانند. لازم به
یادآوری است که برخی از این ترکیبات گاھی برای کمک به عمل آمدن خمیر به آن
اضافه می شوند.
- اضافه کردن زاج برای سفید کردن سطح نان:
نان ھای سفید در پاره ای از مناطق دارای طرفداران بیشتری ھستند و لذا پاره ای از
متقلبین مقداری زاج سفید یا سولفات مس یا براکس به آردھای تیره اضافه می کنند.
- اضافه کردن ترکیباتی مانند گچ، پودر استخوان و تالک و امثال آن به آرد[ جمعه 29 فروردین 1393 ] [ 09:49 ] [ behruz ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

از خوانندگان خواهشمندیم كه با نظرات خود ما را یاری فرمایند

بـــا تـشـــکر مــدیـــریت وبلاگ
www.yeldez198@yahoo.com
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

كد ماوس.


CheckBrowser()Online User

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


کد گالری

//////////////////////////////////// //////////////////////////////////// !-- Begin Translator Code --> مترجم وبلاگ rotbe sanj /////////
بک لینک طراحی سایت